Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży jest jednostką organizacyjną Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. realizującą świadczenia w:

 • Zbrosławicach przy ul. Batorego 8 –  35 miejsc
 • Kamieńcu przy ul. Polnej 2 – 30 miejsc

Placówka jest stacjonarnym zakładem opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń             z zakresu długoterminowej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży z całego kraju. Świadczenia obejmujące opiekę, pielęgnację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach, realizowane są w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który pokrywa tylko koszty leczenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży przyjmowani są pacjenci z następującymi jednostkami chorobowymi:

 • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00–F09);
  • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe (F20–F29);
  • Zaburzenia nastroju (afektywne) (F30–F39);
  • Upośledzenie umysłowe (F70–F79);
  • Całościowe zaburzenia rozwojowe (F84).

Do Zakładu  Pielęgnacyjno – Opiekuńczego  Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży są przyjmowani pacjenci w wieku szkolnym do ukończenia  18 roku życia, a  okres pobytu zależy od stanu zdrowia pacjenta.

Procedury przyjęcia do Zakładu oraz odpłatności opisane są w menu DLA PACJENTA zakładka PROCEDURY PRZYJĘCIA I ODPŁATNOŚCI