Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

https://www.olr-kamieniec.pl/

 

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny “Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
  2021-03-29.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-03-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Załączniki konkursów ofert ,przetargów ,ogłoszeń ,komunikatów nie posiadają rozwiązań responsywnych ani przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Powody braku spełniania wymagań

 • Poprawienie ww dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-03-30.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami kontaktowymi są osoby personelu sekretariatu –  sekretariat@olr-kamieniec.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 233 78 77
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny “Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.

ul. Polna 2
42-674 Kamieniec

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 100 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking na kilka samochodów przed bramą wjazdową Ośrodka

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
 • Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Prosimy o noszenie maseczek w budynku.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami wzroku:

podwyższony kontrast

możliwość powiększenia wielkości czcionki na stronie

podkreślania odnośników

wybór negatywu obrazu i jasności tła

wyostrzenia wyrazistości czcionki

 

 

Skip to content