KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZAKRESIE WARUNKÓW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kim jesteśmy?

Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Spółka z o. o. z siedzibą w Kamieńcu (42-674) przy ul. Polnej 2, wpisany do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000566979, kapitał zakładowy w kwocie: 10200000,00 zł wniesiony aportem, numer identyfikacji podatkowej NIP: 6452167664, REGON: 276112481 (dalej Administrator)

Jak się z nami kontaktować?

Możesz się z Nami skontaktować:

·   telefonicznie na numer: +48 32 2337877 

·   pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@olr-kamieniec.pl

·   pocztą tradycyjną na adres: 42-674 Kamieniec ul. Polna 2

Czy podmiot powołał Inspektora Ochrony Danych?

Zgodnie z  zapisami  art. 37 ust. 1 lit. a)  RODO  wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie p. Romana Laszczyk, z którym można skontaktować się, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych:

·   telefonicznie na numer: +48 793909672,

·   pocztą elektroniczną na adres: iod@olr-kamieniec.pl

·   pocztą tradycyjną: przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych i jakie są podstawy prawne ich przetwarzania?

Przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych odbywa się w celach wskazanych poniżej:

·   Kontaktu z Tobą, jeżeli zwrócisz się do Nas z zapytaniem np. w sprawie umówienia wizyty lekarskiej, przypomnienia/odwołania terminu wizyty czy wskazania sposobu przygotowania do wykonania świadczenia co nazywane jest przetwarzaniem niezbędnym do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie Art. 6 (1) lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (“RODO”))

·  Prowadzenia działalności leczniczej oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażacie Państwo także zgodę na przetwarzanie danych osobowych, potrzebnych do realizacji takiego świadczenia – art. 6 (1) lit. b i c RODO

Czy przekazanie danych jest dobrowolne?

Tak, przekazanie przez Ciebie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, numer telefonu i danych o stanie zdrowia, z wyjątkiem jednak pozostałych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj. obejmujących: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby jest dobrowolne, jednak w zakresie w jakim potrzebujemy Twoich danych w celach wskazanych powyżej jest to niezbędne. Bez dostępu do Twoich danych osobowych niemożliwe byłoby wykonanie czynności, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, które określone są w miejscu opisu celu, dla których zbieramy Twoje dane osobowe.

 

W zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe ponieważ jest to konieczne do celów wynikających z Naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa wskazana powyżej) możesz się temu sprzeciwić zgodnie z postanowieniami RODO w każdym czasie, kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Będziemy czynić wszelkie starania aby przetwarzać Twoje dane osobowe tylko we własnym zakresie. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na Nasze zlecenie, np. upoważnionym pracownikom, współpracownikom i innym osobom zatrudnionym, podmiotom świadczącym dla Nas usługi księgowe, prawne i innym podwykonawcom oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez okres czasu konieczny mając na uwadze ww. cele, dla których te dane zostały zebrane. W przypadku przetwarzania danych do celów kontaktu z Tobą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wyjaśnienia z Tobą kwestii, w których się z Nami kontaktujesz. W każdym czasie możesz sprzeciwić się kontaktom z Naszej strony, informując Nas o tym w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

W przypadku dokumentacji medycznej (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty.

Jakie są Twoje uprawnienia?

Administrator respektuje Twoje uprawnienia odnoszące się do przekazanych danych osobowych, a mianowicie:

·        prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

·        prawo do sprostowania i usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

·        prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,

·        prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych (gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w ramach prawnie uzasadnionego interesu),

·        prawo do odwołania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

·        prawo do przenoszenia danych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu Administratorowi danych.

Możesz zarządzać swoim prawem do prywatności i kontrolować swoje prawo do prywatności kontaktując się z Nami w sposób opisany w części „Jak się z nami kontaktować” znajdującej się powyżej.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Składając odrębny wniosek możecie upoważnić (aż do odwołania) inną osobę zarówno do uzyskania informacji się o stanie Państwa zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Egzemplarze stosownych wniosków są dostępne na stronie Ośrodka www.olr-kamieniec.pl oraz w godz. od 8.00 – 16.00 u pielęgniarki koordynującej oddziału/zakładu w Kamieńcu i Zbrosławicach a od 16.00 – 18.00 w Rejestracji Poradni Rehabilitacyjnej na parterze budynku pałacu w Kamieńcu.

Masz również prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli w jakimkolwiek momencie uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Poniżej tekst do pobrania w pliku PDF:

OLR Kamieniec klauzula informacyjna

Skip to content