Ogłoszenie nr 650104-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego “Pałac Kamieniec” sp. z o.o. sukcesywnie na przestrzeni całego 2019 roku”

  1. Ogłoszenie
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

– Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy –doc

– Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. –doc

– Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. –doc

– Załącznik nr 4 – Informacja o podwykonawcach. –doc

–  Załącznik nr 5 – Umowa.


Informacja z otwarcia ofert 


Informację o wyborze najkorzystniejszej ofert

Skip to content